Lubaczowskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości "VIA"


Stowarzyszenie "Via" jest organizacją non profit mającą na celu propagowanie zdrowego stylu życia.Preambuła

Lubaczowskie Stowarzyszenia na Rzecz Trzeźwości „Via” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechniania idei życia bez używania środków prowadzących do uzależnień, przyczyniania się do wzrostu wiedzy o uzależnieniach, metodach profilaktyki i terapii.

Celem działania Stowarzyszenia jest:


1. Propagowanie trzeźwości poza środowiskiem klubowym, zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem na grupy społeczne i jednostki zagrożone uzależnieniem w kierunku zmian dotychczasowych obyczajów.
2. Profilaktyka i współpraca z młodzieżą (SZKOŁY, INTERNATY, DOMY KULTURY, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poradnia uzależnień). Uświadamianie o skutkach nadużywania narkotyków, dopalaczy, alkoholu, nikotyny.
3. Pełnienie roli środowiska alternatywnego dla osób uzależnionych, dającego poczucie bezpieczeństwa i możliwości realizacji różnych potrzeb życiowych.
4. Udzielanie członkom i ich rodzinom wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, a także osobom spoza Stowarzyszenia w podjęciu leczenia w placówkach uzależnień.
5. Prezentowanie władzom orz organom administracji samorządowej problemów środowiska ludzi uzależnionych.
6. Działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.
7. Przeciwdziałanie na rzecz innych problemów społecznych takich jak:
• przemoc w rodzinie,
• wspieranie osób uzależnionych w zakresie identyfikacji ich potencjałów i szans na rynku pracy,
• podnoszenie świadomości pracodawców w zakresie uwrażliwiania ich na problematykę uzależnień ich pracowników,
• zapobieganie uzależnieniom i wszelkim stratom, jakie z nich wynikają,
• wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniem,
• uczenie konstruktywnych sposobów zaradczych w trudnych sytuacjach.


Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są przez:


1. Organizowanie udziału członków Stowarzyszenia w różnych formach oddziaływań typu psychoterapeutycznego.
2. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, turystyczno-sportowej, zapewniającej warunki do właściwego spędzania czasu, w szczególności polegającej na:
a) prowadzenie klubu w formie:
• prelekcji i odczytów,
• udziału w grach sportowych,
• oglądanie telewizji i tematycznych filmów wideo,
• czytelnia książek i czasopism.
b) organizowanie form zbiorowego wypoczynku:
• rajdów rowerowych, biwaków,
• zajęcia na siłowni dla dzieci i młodzieży,
• koncertów,
• kolonii dla dzieci i młodzieży,
c) obozów terapeutycznych
d) udział w wycieczkach, zlotach, obozach i warsztatach terapeutycznych.
3. Mobilizowanie członków Stowarzyszenia do uczestnictwa w społecznych akcjach zwalczania uzależnień.
4. Przeciwdziałania zagrożenia płynącym ze spożycia alkoholu, używania narkotyków i innych środków chemicznych.
5. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, związkami, grupami samopomocowymi i organizacjami o tożsamym lub podobnym zakresie działania.
6. Wspieranie grup samopomocowych:
• anonimowych alkoholików
• dorosłych dzieci alkoholików
• rodzin alkoholików
7. Rozwijanie współpracy z organami państwowymi, placówkami Służby Zdrowia, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorami gminnych i miejskich programów profilaktycznych i rozwiązywania problemów alkoholowych, psychologami, pedagogami oraz terapeutami.
8. Współdziałanie z Kościołem.

Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa, masz prawo być tutaj i czy jest to dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być powinien.


 • Sala Bilardowa

  Dla członków i sympatyków Stowarzyszenia "Via"
 • Świetlica

  Czynna codziennie, oprócz środy.
  Do dyspozycji komputer, TV, sprzęt multimedialny


 • Salka mitingowa

  Spotkania Anonimowych Alkoholików grupy "Stanica"
  Spotkania odbywają się w każdą środę:
  - okresie letnim o godz. 19.00
  - w okresie zimowym o godz. 18.00
http://www.counterliczniki.com