Program "Via na 2020 rok

1. Całoroczne spotkania rekreacyjno – edukacyjne z młodzieżą ze szkół średnich, odbywające się pod hasłem „Alkohol, narkotyki i środki psychoaktywne drogą do ograbienia siebie z radości i utraty sensu życia”. Zajęcia przeprowadzi pan Łukasz Antosz.

2. Organizacja spotkań z członkami Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkami Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w powiecie lubaczowskim.

3. Cykl spotkań dla osób uzależnionych i współuzależnionych z mgr psycholog certyfikowaną specjalistą psychoterapii uzależnień, panią Anitą Pukas.
Tematyka spotkań będzie ustalana z grupą zainteresowaną, tak aby była adekwatna do bieżących problemów czy trudności osób uczestniczących w spotkaniach.

4. Kwartalne warsztaty w Annopolu koło Lublina prowadzone przez panią Annę Lewandowską, specjalistkę terapii uzależnień.

5. „Wędrówki Trzeźwościowe szlakami gorskimi – Zakopane" - Wędrówki Górskimi Szlakami
W programie min. :
- Zaduma i Modlitwa,
- Radosne Spotkania,
- Śpiew
Termin Wędrówek Trzezwościowych - ZAKOPANE każdeko roku w miesiącu w Pażdzierniku

6. Spotkanie – wyjazd rodzinny członków klubu na piknik rodzinny.
Celem jest udział w trzydniowych warsztatach terapeutycznych. Proponowany program spotkań:
„Trzeźwy znaczy Szczęśliwy”
Celem naszej akcji jest promowanie zdrowego stylu życia, zabawy na trzeźwo, zachęcenie rodzin do czynnego udziału w imprezie, prowadzenie akcji informacyjnej o szkodliwości alkoholu i środków psychoaktywnych oraz niebezpieczeństwie uzależnienia, wskazanie również alternatywy na zagospodarowanie czasu wolnego.
- przygotowanie i wygłaszanie prelekcji na temat tragicznych skutków alkoholizmu oraz narkomanii w rodzinie,
- zachęcanie młodzieży szkolnej do organizowania różnych imprez młodzieżowych z całkowitym wyeliminowaniem napojów alkoholowych, narkotyków, dopalaczy,
- ukazanie domu rodzinnego jako zdrowej i silnej jednostki zdolnej przeciwstawiać się nałogom

„Bawmy się trzeźwo i żyjmy zdrowo”

- organizowanie poranków poświęconych problematyce nałogów szerzących się w naszym społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się dopalaczy na naszym rynku,
- pogadanki o tematyce profilaktycznej,
- wzbudzanie świadomości zagrożeń spowodowanych zażywaniem narkotyków, dopalaczy,
- przestrzeganie przed pułapkami uzależnień,
- ukazanie, że istnieją w życiu wartości takie jak: altruizm, szlachetność, godność, odwaga, szacunek, sprawiedliwość,
- ogniska, pogadanki, burze mózgów.

7. Udział członków Stowarzyszenia w kursach, warsztatach i szkoleniach mających na celu poszerzanie wiedzy niezbędnej do walki z chorobą alkoholową, a jednocześnie rozwijających ich umiejętności interpersonalne.

8. Udział w trzydniowych warsztatach połączonych z rekolekcjami dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Leżajsku.
Celem spotkań jest duchowe i terapeutyczne umocnienie osób uzależnionych i współuzależnionych.

9. Spotkania rekreacyjno – edukacyjne przy ognisku – wspólne spędzanie wolnego czasu bez alkoholu.
Spotkania będą również okazją do licznych rozmów na temat szkód, jakie picie alkoholu wywołało w życiu wielu ludzi. Trzeźwe spotkania stanowią również dumny owoc naszej ciężkiej pracy wkładanej w utrzymanie abstynencji.

10. Udział członków i sympatyków stowarzyszenia i grup samopomocowych niosącym pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom w spotkaniach rocznicowych grup Anonimowych Alkoholików, obopólne wsparcie przez wymianę doświadczeń potwierdzające sens naszej działalności wspierającej trzeźwy styl życia.

11. Organizacja kuligu Antoniki, Bałaje, Borowa Góra, zakończonego ogniskiem i pieczeniem kiełbasy z osobami wspierającymi działalność stowarzyszenia.

12. Inicjowanie tworzenia nowych grup samopomocowych, wspieranie osób prowadzących, udzielanie pomieszczenia, porad i wiele innych rzeczy związanych ze wspomaganiem jednostki bądź całej grupy.

13. Zorganizowanie spotkania rocznicowego Lubaczowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Trzeźwości „Via” z udziałem grup samopomocowych AA, AlAnon, DDA.

14. Spotkanie opłatkowe połączone z podsumowaniem całorocznej działalności Stowarzyszenia „Via”

15. Zabawa sylwestrowa dla członków stowarzyszenia i osób zaproszonych w siedzibie Stowarzyszenia „Via”.

16. Organizacja turnieju w Snookera dla członków stowarzyszenia, ich rodzin, grup samopomocowych, sympatyków i osób zainteresowanych.

17. Modernizacja siedziby stowarzyszenia (malowanie, zakup niezbędnych akcesoriów, zakup środków czystości)

18. Integracja środowisk trzeźwościowych – wycieczka w Bieszczady celem propagowania zdrowego trybu życia.

19. Coroczna realizacja małego granta TERAPIA BIESZCZADY w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Hoczewie.

20. Realizacja projektu Klub Rodzinny dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

1. Środki własne
2. Dotacja z Budżetu Miasta i Gminy
3. Sponsorzy
4. Inne środki


INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

Urząd Miejski w Lubaczowie, Urząd Gminy w Lubaczowie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie, Urząd Gminy Stary Dzików, Urząd Miasta Oleszyce, Urząd Gminy Horyniec Zdrój, Urząd Miasta Cieszanów, Urząd Miasta Narol, Powiatowe Centrum Kultury i Sportu, Parafia św. Stanisława Bim w Lubaczowie.

Za realizację w/w zadań odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia „Via”.