Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w ŻurawicyAdres:
37-710 Żurawica,
ulica Różana 9
Telefon: (016) - 672 37 40 - 42

Program terapii uzależnienia trwa od 6 do 8 tygodni - leczenie stacjonarne.

Terapia odwykowa zawiera następujące elementy oddziaływań:
- rozmowy indywidualne z terapeutą,
- osobisty program terapii,
- spotkania abstynentów,
- udział w pracy grup samo pomocnych - mitingi AA,
- trening asertywnych zachowań abstynenckich TAZA,
- indywidualne rozmowy z rodzicami pacjentów,
- spotkania grupowe,


Poradnia dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych


Adres: ul. Focha 31
37-700 Przemyśl
(woj.podkarpackie)
Telefon: 016-6704133Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w ŻurawicyAdres:

ul. Różana 9
37-710 Żurawica
(woj.podkarpackie)

Telefon:
016-6723003

Lekarz kierujący oddziałem:

lek. Dariusz Dąbek

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr Ryszarda Fac

Telefon:


16 672 30 03 wew. 382


Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w JarosławiuSpecjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego
w Jarosławiuul Kościuszki 18
37-500 Jarosław


email: spzoz_jaroslaw@poczta.onet.pl

Telefon centrala: 16 621 46 11
Fax: 16 621 24 45

Leczone schorzenia:

- Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych
- Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
- Zaburzenia nastroju (afektywne)
- Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna (somatoform)
- Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
- Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
- Upośledzenie umysłowe
- Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
- Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
- Nieokreślone zaburzenia psychiczne
- Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania


WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA
OD ALKOHOLU
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w STALOWEJ WOLI


Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli jako podmiot leczniczy wykonujący świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu realizuje:

- działania diagnostyczne w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej,
- programy psychoterapii uzależnień (program podstawowy i program pogłębiony),
- programy psychoterapii zaburzeń funkcjonowania członków rodziny, które wynikają ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych przez osoby bliskie (program psychoterapii dla członków rodzin),
- indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze oraz rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
- działania konsultacyjno-edukacyjne dla człoków rodzin osób uzależnionych od alkoholu.


Adres siedziby i dane podstawowe:

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

37-464 Stalowa Wola
ul. Dąbrowskiego 7

(15) 844-88-08 - tel.
(15) 844-86-16 - tel/fax

e-mail: terapia-stalowa-wola@wp.pl

(15) 802-22-05 - kontakt telefoniczny z pacjentami

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Kadra:

Lekarz Kierujący Oddziałem:
lek. med. Radosław Leśniak - Specjalista Psychiatra

p.o. pielęgniarki oddziałowej:
Małgorzata Kotwica - Specjalista z Pielęgniarstwa ZachowawczegoNumery telefonów:

158433112 - Dyżurka pielęgniarek
158433159 - Gab. Ordynatora

Adres e-mail:
olaza@szpital-stw.com

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA) został uruchomiony 01.01.2006r. Znajduje się na terenie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Oddział dysponuje 19 łóżkami. Leczeni są tu zarówno mężczyżni jak i kobiety. Pacjenci są przyjmowani z objawami alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Do Oddziału mogą być przyjmowani również pacjenci w stanie upojenia alkoholowego bez zagrożenia życia, po długim ciągu alkoholowym, którzy mają problem z jego przerwaniem. O przyjęciu na Oddział decyduje lekarz dyżurny. Pobyt w Oddziale trwa 7 - 10 dni. W przypadku powikłań pobyt może się przedłużyć. Pacjenci są motywowani do leczenia odwykowego, a następnie kierowani do Poradni Terapii Uzależnień lub innych Ośrodków Terapii Uzależnień i Współuzależnień. Oddział rocznie przyjmuje około 600 pacjentów.

Leczenie

Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych jest głównie leczeniem farmakologicznym. Dodatkowo codziennie są prowadzone zajęcia grupowe z psychoterapeutą. Psychoterapeuta przeprowadza również indywidualne rozmowy informacyjno - motywujące z pacjentami. Także rodziny pacjentów uzyskują informację o problemie współuzależnienia oraz o możliwościach pomocy w innych placówkach leczenia odwykowego. Oddział ściśle współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Rozwadowie.

Dni i godziny odwiedzin: codziennie od 13 do 18.


Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
w Rzeszowie
Dane adresowe:

ul. Siemieńskiego 17
35-203 Rzeszów

Sekretariat- Rejestracja

Tel/fax.
178611640
178611744
177863006

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia


tel. 172832359

Poradnia Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych


tel. 172832358

Sekcja Administracyjno - Ekonomiczna

tel. 172832348

e-mail: wotu@pro.onet.pl

Oferta terapeutyczna


Oferta skierowana do Osób z Problemem Alkoholowym.

Konsultacje:

- poradnictwo
- diagnoza uzależnienia
- informacja o leczeniu
- konsultacje lekarskie

Terapia uzależnienia:

- terapia indywidualna
- grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych.

Oferata do Osób Współuzależnionych.

- poradnictwo dla członków rodzin
- diagnoza współuzależnienia
- informacja o leczeniu
- konsultacje lekarskie

Terapia współuzależnienia:

- erapia indywidualna dla osób dorosłych
- terapia indywidualna dla dzieci
- grupy terapeutyczne dla osób współuzależnionych
- grupa terapeutyczna dla dzieci

Oferta do Osób Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych.

Konsultacje:

- poradnictwo
- diagnoza uzależnienia
- diagnoza współuzależnienia
- poradnictwo dla rodziców
- konsultacje lekarskie

Terapia uzależnienia:

- terapia indywidualna
- grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych

Terapia współuzależnienia:

- terapia indywidualna
- grupy terapeutyczne dla rodzicówOddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Krośnie

Dane adresowe:

ul. Korczyńska 57 (oddział poza głównym kompleksem budynków)
Piętro: 2
38-400 Krosno

Telefony

Oddział (całodobowo) 134378760
Rejestracja pacjentów 134378767
Kierownik 134378761
Pielęgniarka Oddziałowa 134378762
Rejestracja 134378767

Oddział

Wykonywanie świadczeń

- realizacja podstawowego programu psychoterapii uzależnień od alkoholu,
- udzielanie indywidualnych świadczeń zabiegowo-leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu,
- prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych,
- przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program psychoterapeutyczny do kontynuowania psychoterapii w programie ambulatoryjnym

Procedury wykonywane:

- badanie lekarskie
- Ocena psychologiczna
- Diagnoza uzależnienia
- Diagnoza problemowa
- Sesje psychoterapii grupowej
- Sesje psychoterapii indywidualnej
- Farmakoterapia
- Konsultacje psychiatryczne i inne według potrzeb
- Czynności pielęgniarsko - zabiegowe

Oddział Odwykowy dla osób leczonych od alkoholu liczy 25 łóżek. Wraz z Kierownikiem Oddziału pracuje tam 10 - osobowy personel, który całodobowo sprawuje opiekę nad pacjentami.


Pod­nieś głowę, poszerz życiowe­go ho­ryzon­tu granice, przez­wy­ciężając swe lęki, tchnij ducha w serce, Ożyw za­kurzo­ne pełnią mo­noto­nii włas­ne chodniki, Niech Twój per­so­nal­ny ogród za­roją kwiaty, a nie szkodniki...
 • Sala Bilardowa

  Dla członków i sympatyków Stowarzyszenia "Via"
 • Świetlica

  Czynna codziennie, oprócz środy.
  Do dyspozycji komputer, TV, sprzęt multimedialny


 • Salka mitingowa

  Spotkania Anonimowych Alkoholików grupy "Stanica"